It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

תקנון למוכר

להירשם כמוכר

1. מוכר הוא משתמש שמוכר לידים/לקוחות באתר, וברגע שמוכר נרשם למערכת לידים הוא צריך לחכות לאישור של מנהל האתר, ורק אם מנהל האתר ירצה הוא יאשר את המוכר, ורשאי מנהל האתר לא לאשר את המוכר מכל סיבה שהיא, ברגע שהמוכר כן אושר הוא יכול להעלות לידים לאתר, והוא נותן להם מחיר, וברגע שמנהל המערכת מאשר את המחיר אז הלידים מאושרים ומופיעים באתר לקהל הקונים, ברגע שנמכר ליד של המוכר, אז המוכר צריך להעביר את הליד עד 30 יום ומומלץ להעביר אותם כמה שיותר מהר ללקוח בכלים שניתנו לו במערכת כדי שהלקוחות יהיו מרוצים ויקנו עוד, במידה והמוכר לא יעביר את הלידים עד 30 יום מרגע קניית הלידים אז חשבונו יסגר ויחסם והוא לא יקבל את הכסף שהלקוח שילם.

2. המוכר מקבל 75 אחוז מרווח הליד זאת אומרת אם הליד שהמוכר מעלה לאתר נמכר ב-1,000 ש"ח אז המוכר מקבל 750 ש"ח ומנהל האתר לוקח 250 ש"ח על התיווך בין השניים, בכל רגע יכול מנהל האתר להעלות את האחוזים שיקבל המוכר או להוריד אותם וכמובן להודיע על כך למוכר מראש 30 יום לפני בהודעה חד פעמית באימייל, ובמידה וזה לא מתאים למוכר תופסק העבודה איתו, והמוכר יקבל את כל התשלומים שמגיעים לו עד אותו הרגע.

3. התשלום יועבר למוכר בכל חודש ב-1 לחודש, אם יש חגים או שבתות ב-1 לחודש או יום יומיים לפני ה-1 לחודש אז כספו יועבר אליו אחרי החגים והשבתות, כמובן מול חשבונית או קבלה, במידה והמוכר לא יוציא קבלה או חשבונית לא יועבר אליו תשלום עד שיוציא קבלה או חשבונית בהתאם לחוק.

4. בכל רגע נתון יכול מנהל האתר מכל סיבה שהיא להפסיק את העבודה עם מוכר מסויים ולחסום אותו מהאתר בלי התראה מוקדמת, וכמובן לשלם לו את מה שמגיע לו עד אותו הזמן.

5. כמו כן רשאי גם המוכר להפסיק את עבודתו עם האתר ללא התראה מוקדמת והוא יקבל תשלום על כל מה שמגיע לו עד אותו הרגע שהפסיק לעבוד.

6. במידה ויהיו הרבה תלונות על מוכר מסויים בגלל שהוא מוכר לידים מזוייפים או לא תקינים, או שהוא מתחזה ומרמה לקוחות, מנהל האתר רשאי לחסום את אותו מוכר בלי לשלם לו את הכסף שהרוויח בגלל שמנהל האתר יצטרך לפצות את הקונים ולהחזיר להם את הכסף שהם שילמו כי הם קיבלו מהמוכר לקוחות מזוייפים או לא תקינים.

7. במידה והלקוח/קונה קנה מהמוכר לידים, והקונה מתלונן שהלידים לא תקינים או מכחישים פנייה או שהפרטים שלהם שגויים, והקונה הוכיח בהקלטות שאכן הלידים לא תקינים, או שהלידים הם שונים ממה שתיאר המוכר או ממה שכתב המוכר באתר, המוכר מתחייב לפצות את הקונה על פי בחירתו של הקונה באחת מ-2 האפשרויות:

א. אם הקונה יבחר לקבל את כספו בחזרה אז המוכר לא יקבל את התשלום המגיע לו על אותם הלידים שהקונה הוכיח שהם לא תקינים.

ב. אם הקונה יבחר לקבל לידים חלופיים אחרים במקום הלידים הלא תקינים שקיבל, אז המוכר יצטרך להעביר לקונה לידים חלופיים במקום הלידים הלא תקינים שהעביר עד 30 יום, וכמובן ללא תשלום.

במידה והמוכר יסרב להחזיר לקונה את הכסף או להחליף לו את הלידים, אז רשאי מנהל האתר לחסום את המוכר משימוש באתר, או לקחת את הכסף שקיבל המוכר עבור אותו "הליד" ולהחזיר אותו לקונה.

8. המוכרים מתחייבים להימנע מפרסום מדיה ופרסומות הכוללות מידע שקרי, מידע מטעה, או מידע לא חוקי, כמו כן המוכרים מתחייבים שלא לפרסם באתר תכנים שהם לא רלוונטיים לאתר או לעשות באתר שימוש לא חוקי, או לפרסם באתר תכנים לא חוקים או תכנים שפוגעים במשתמשים אחרים באתר או תכנים שפוגעים בעסקים ובאנשים אחרים.

9. המוכרים מתחייבים שלא להשתמש בתכנים שמוגנים בזכויות יוצרים.

10.  המוכר חייב לשמור על השם משתמש ועל הסיסמא שלו באופן אישי, כי במידה ויחשוף המוכר את הפרטים האישיים שלו לאחרים ויגרם לו נזק מכך או שיפרצו לו לחשבון כתוצאה מכך, מנהל האתר לא יהיה אחראי על הנזקים שיגרמו למוכר, והנזקים הם על אחריות המוכר בלבד.

11.  המוכר חייב להימנע מחשיפת פרטים אישיים באתר, כי במידה ויחשוף המוכר את הפרטים האישיים שלו לאחרים ויגרם לו נזק מכך, מנהל האתר לא יהיה אחראי על הנזקים שיגרמו למוכר, והנזקים הם על אחריות המוכר בלבד.

12.  הסכום המינימלי לתשלום למוכר באתר הוא 300 שקלים או 75 דולרים, במידה והמוכר לא הגיע/הרוויח את סכום הזה הוא לא יקבל תשלום עד שיגיע לסכום הנ"ל.

13.  ההרשמה לאתר אינה יוצרת יחסי שותפות, ו/או יחסי עובד-מעביד זיכיון, סוכנות או כל יחסים דומים אחרים בין המוכר לבין מנהל האתר.

14.  המשתמש באתר הוא לא עובד או שותף או שליח של מנהל האתר, אלא הוא פועל כקבלן עצמאי, ולמנהל האתר לא תהיה שום אחריות על מעשיו ומחדליו של המשתמש, וכל נזק או סכסוך או הפסד או תביעה או פגיעה שיגרמו לו כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה מהפסקת השימוש באתר הם על אחריותו של המשתמש בלבד.

15.  במידה וינקטו צעדים משפטיים כנגד מנהל האתר כתוצאה משימוש לא חוקי או כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של האתר, אז כל האחריות תעבור על המשתמש והוא יישא בכל התביעות והצעדים המשפטיים, לרבות עלויות, פיצויים, וקנסות שיגרמו כתוצאה מפעולותיו של המשתמש, ולמנהל האתר יהיה פטור מלא מכל צעד שיינקט כנגד האתר בגלל המשתמש.

16.  משתמשי האתר אינם רשאים להעביר בעלות או זכות או קניין באתר או בשירותי האתר ללא אישור מפורש בכתב ממנהל האתר.

17.  כל מוכר שנרשם לאתר מסכים בעת הרשמתו לתנאי האתר, במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש של האתר עליך להימנע מכל שימוש בשירות ובאתר.

18.  כל משתמשי האתר כפופים לחוק בהתאם למקום מגוריהם, ועל המשתמש לכבד את חוקי המדינה בה הוא נמצא ולא להפר אותם באתר, למשל עם אדם משתמש באתר מארה"ב עליו לכבד את חוקי מדינת ארה"ב ולא להפר אותם באתר, וכל משתמשי האתר כפופים כמובן לחוק הבינלאומי.

19.  באתר יש אפשרות להירשם לרשימת התפוצה ולקבל מידי פעם עדכונים על מבצעים ועל שינויים שקורים באתר, במידה והמשתמש הסכים לקבל מהאתר פרסומות ונרשם לרשימת התפוצה שבאתר הוא יקבל פרסומות מהאתר מידי פעם ולא תוכל להיות לו שום טענה על כך, ובמידה ומשתמש ירצה להפסיק לקבל אימיילים מהאתר עליו ללחוץ על כפתור ההסרה שישלח אליו במייל עם המודעות או לחלופין לבקש הסרה ממנהל האתר ב"צור קשר" של האתר.

20.  מנהל האתר רשאי לתקן ולעדכן את תקנון האתר על פי שיקול דעתו בכל רגע נתון וללא הודעה מראש למשתמשי האתר, והמשתמש חייב להתעדכן בשינויי התקנון.


Top